background

Zabezpieczenia – Transformer Protector

Zabezpieczenia – Transformer Protector

Zapobieganie wybuchom i pożarom transformatorów

Transformator jest urządzeniem przetwarzającym potężne ilości energii elektrycznej. Wypełniony jest łatwopalnym olejem i, bez przerwy, może pracować nawet kilkanaście lat. To sprawia, że prawdopodobieństwo jego awarii, a co za tym idzie pożaru i eksplozji, jest bardzo wysokie. Skutki takiej awarii mogą być opłakane – duże zniszczenia na terenie zakładu, zatrzymanie produkcji, wielomilionowe straty czy wielomiesięczne naprawy. Nie wspominając już o dużym zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi. Na szczęście na rynku istnieje skuteczne zabezpieczenie. Sergi Transformer Protector to najnowocześniejsza technologia stosowana do ochrony transformatorów o różnej mocy. Jego skuteczność potwierdzają setki zabezpieczonych zakładów i zadowolonych klientów. Autoryzowanym dystrybutorem Sergi TP na terenie Polski jest CORONA Serwis.

Zobacz PDF pdf

Transformatory

Urządzenia o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa

Transformatory uważane są przez ekspertów ds. ryzyka korporacyjnego oraz firmy ubezpieczeniowe za najbardziej krytyczne urządzenia znajdujące się w zakładach. Powodem jest duża ilość oleju w kontakcie z elementami wysokiego napięcia.

Luki w przepisach oraz globalizacja rynku spowodowały niepokojący spadek w jakości nowych transformatorów. Dlatego też wielu ekspertów przewiduje, iż żywotność transformatorów znacznie spadnie i zanotowany zostanie duży wzrost awarii transformatorów.

Ochrona transformatorów przed wybuchem i pożarem staje się priorytetem, ponieważ:

  • Ogólnoświatowe programy prywatyzacji przedsiębiorstw produkujących i przesyłających energię elektryczną spowodowały spadek inwestycji.
  • Dzisiejsza konkurencja rynkowa wymaga dłuższej żywotności i większej produktywności. To skutkuje starzeniem się aparatury i przeciążaniem transformatorów

Transformer Protector (TP) – zapobieganie eksplozjom

Pierwszy pik ciśnienia dynamicznego uaktywnia TP zanim wzrośnie ciśnienie statyczne. Dzięki temu transformator jest chroniony przed wybuchem i pożarem. TP jest aktywowany w sposób mechaniczny, bez jakiegokolwiek siłownika, po czym następuje przesłanie alarmu do Skrzynki Kontrolnej. Gdy nastąpi utrata dielektrycznych właściwości oleju, TP zapobiega eksplozji transformatora wg procesu fizycznego pokazanego na schemacie „Konsekwencje zwarcia elektrycznego”.

Korzyści z Transformer Protector

Konsekwencje finansowe wynikające z eksplozji i pożarów transformatorów mogą często sięgnąć setek milionów dolarów.

Używając wskaźnika Zysku Finansowego z Zabezpieczenia, często wykorzystywanego przez ekspertów ds. ryzyka korporacyjnego i firmy ubezpieczeniowe, TP jest wysoce rekomendowany , w przypadku awarii, rekompensuje ponad 1000 razy nakład inwestycyjny.

  • Znacznie zmniejsza przerwy w dostawie energii elektrycznej i związane z nimi wysokie koszty
  • Zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru oleju na transformator i otaczająca go aparaturę
  • Pozwala na naprawę transformatora po zwarciu
  • Zapobiega zanieczyszczeniom środowiska
  • Eliminuje ryzyko dla życia ludzkiego
  • Ratuje reputację firmy

SERGI Transformer Protector jest francuską firmą posiadającą już ponad 60 lat doświadczenia na polu ochrony transformatorów. SERGI prowadziła intensywny program badawczy, który miał na celu poznanie i zrozumienie fizycznych zjawisk prowadzących do eksplozji transformatora. Rezultatem tych badań było wymyślenie, zaprojektowanie i wyprodukowanie Transformer Protector’a (TP). Od końca lat 90-tych SERGI jest światowym liderem w dziedzinie zapobiegania wybuchom i pożarom transformatorów.

Transformer Protector jest sprawdzonym rozwiązaniem, mającym na celu zapobieżenie powstawaniu pożarów i eksplozji transformatorów powstałych wskutek zwarcia.Rozwiązanie bazuje na bezpośredniej reakcji mechanicznej Zestawu Rozprężającego względem wewnętrznego ciśnienia dynamicznego kadzi wywołanego przez łuk elektryczny. Po wystąpieniu zwarcia, eksplozji udaje się zapobiec dzięki szybkiemu (milisekundy) rozprężeniu transformatora poprzez natychmiastowe odprowadzenie oleju do niezależnego zbiornika. Pierwszy dynamiczny pik ciśnienia uaktywnia TP zanim wytworzone zostanie wysokie ciśnienie statyczne. Transformator jest więc chroniony przed eksplozją i pożarem. Gdy uaktywnione jest zabezpieczenie TP, wysyłany jest sygnał do Skrzynki Kontrolnej. Po odebraniu drugiego sygnału z jednego z elektrycznych zabezpieczeń transformatora, jak np., Buchholz, nagły przyrost ciśnienia lub zwarcie doziemne, Skrzynka Kontrolna TP inicjuje alarm do ręcznego lub automatycznego uaktywnienia wtrysku azotu do wnętrza kadzi transformatora.

TP jest pasywnym systemem mechanicznym, który może być dostosowany do każdego transformatora olejowego powyżej 1MVA i ma na celu ochronę przed wybuchem.

Od maja 2016 roku Corona Serwis współpracuje z SERGI Transformer Protector.