Menu Zamknij

OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży

Poniżej możesz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży CORONA Serwis. Pobierz wersję pdf, lub skorzystaj z zakładek poniżej, aby przeczytać OWS w wersji online.
Down below you can read the General Terms of Sale of CORONA Serwis. Download a pdf version or use the tabs below to read the GCS online.

1. AKCEPTACJA I CAŁOŚĆ UMOWY

Wszystkie produkty lub usługi sprzedawane i dostarczane przez CORONA Sp. z o.o. s.k. (dalej „Sprzedawca”) podmiotowi wskazanemu w Zamówieniu (dalej „Kupujący”) podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży (dalej „OWS”). Zamówienie składane przez Kupującego staje się wiążące dla Stron wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę (dalej „Umowa”). W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają wyłącznie zastosowanie OWS, które obejmują całość warunków sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i które wraz z postanowieniami Umowy stanowią kompletną Umowę zawieraną pomiędzy Stronami, zaś ich zmiany lub modyfikacje wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i właściwych podpisów każdej ze Stron. Żadne zwyczaje handlowe, praktyki handlowe czy dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy Stronami, lub jakiekolwiek inne warunki Kupującego – czy to w formie ustnej lub pisemnej – nie będą miały zastosowania do interpretacji niniejszych OWS lub Umowy ani nie mogą być poczytywane jako uzupełnienie niniejszych OWS lub Umowy. Ogólne wzorce umowne Kupującego, w szczególności ogólne warunki zakupu, określone lub dołączone do korespondencji ze Sprzedawcą, zostają niniejszym wyłączone i nie mają żadnego zastosowania do niniejszych OWS ani do Umowy.

2. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Jeśli nie wskazano inaczej w Ofercie Sprzedawcy (dalej „Oferta) lub Umowie, to ceną oferowanych przez Sprzedawcę produktów lub usług jest cena wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia (decyduje cena wskazana w dokumencie z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania, ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania Umowy. Cena skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT wystawionych przez Sprzedawcę. W przypadku określenia któregokolwiek komponentu ceny w walucie obcej, jego wartość zostanie przeliczona na walutę polską zgodnie z kursem sprzedaży waluty obcej banku Pekao S.A., jeżeli nie ustalono inaczej. Terminy dostaw produktów są tylko orientacyjne i zależą od dostępności danych produktów w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego. Termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury, o ile inaczej nie zastrzeżono w Ofercie lub w Umowie. Do jakichkolwiek kwot niezapłaconych w wymaganym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi od daty wymagalności płatności do dnia zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie własność każdego dostarczonego produktu aż do momentu pełnej zapłaty za dany produkt przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do sprzedaży wierzytelności Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia do 48h od momentu jego przesłania do CORONA, po tym terminie CORONA obciąży zamawiającego kosztami obsługi zamówienia. Koszt anulowania zamówienia będzie równy rzeczywistym kosztom poniesionym przez CORONA lub jej dostawców, jednak nie mniej niż 500,00 EUR.

4. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Strony stosują się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa w tym, w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportu i przepisów dotyczących zwalczania korupcji, wyłudzeń, łapówek lub innych nielegalnych lub niewłaściwych sposobów zdobycia zamówień, czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni. Strony są zobowiązane zgodnie współpracować ze sobą w tym zakresie. Kupujący zwolni z odpowiedzialności oraz zabezpieczy Sprzedawcę przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, postępowaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami, wydatkami i innymi zobowiązaniami wynikającymi z naruszenia przez Kupującego wspomnianych w niniejszym punkcie przepisów spowodowanego przez działanie lub zaniechanie Kupującego.

5. KONTROLA I ODBIÓR

Po otrzymaniu każdej dostawy Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania przesyłki, w szczególności zaś do sprawdzenia zgodności ilościowej i rzeczowej dostarczonych produktów z listem przewozowym i specyfikacją towarową danej dostawy oraz do sprawdzenia występowania ewentualnych widocznych uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń, należy niezwłocznie w dniu dostawy – a w przypadku uszkodzeń opakowania niewidocznych z zewnątrz w terminie 7 dni od dostawy – zgłosić reklamację do przewoźnika powiadamiając jednocześnie na piśmie Sprzedawcę. Wszystkie towary i/lub usługi dostarczane lub świadczone przez Sprzedawcę zostaną ostatecznie uznane za przyjęte przez Kupującego, chyba, że pisemne zgłoszenie reklamacji w formie protokołu reklamacyjnego zostało przekazane Sprzedawcy przez Kupującego najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od ich otrzymania przez Kupującego. Kupujący ma jedynie prawo do reklamacji towarów i/lub usług, które posiadają uszkodzenia, braki lub wady.

6. GWARANCJA

Jeżeli Oferta lub Umowa nie zawierają odmiennych warunków gwarancji wówczas obowiązują poniższe warunki i terminy.

W przypadku Produktów: wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem dokonania za nie zapłaty oraz właściwej instalacji, eksploatacji i konserwacji, są objęte gwarancją w zakresie jakości stosowanych materiałów oraz poprawności wykonania.

W przypadku Usług: Sprzedawca gwarantuje, że jego usługi są wykonywane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami przemysłowymi, w sposób profesjonalny i fachowy.

Okres Gwarancji: wszystkie produkty i usługi są objęte gwarancją przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy do Kupującego lub daty wykonania usługi.

Wyjątki: gwarancja nie obejmuje produktów lub komponentów produktów , które były niewłaściwie użytkowane, nieprawidłowo zainstalowane, nieprawidłowo zabezpieczone przed korozją lub, które zostały zdemontowane, zmodyfikowane lub naprawione przez nieupoważnioną osobę.

Warunki dochodzenia roszczeń: sprzedawca musi otrzymać pisemne zawiadomienie informujące o wystąpieniu wady w okresie gwarancji. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do naprawy lub wymiany produktu, lub według uznania Sprzedawcy, zwrotu Kupującemu ceny zakupu produktu objętego gwarancją. Jednakże, w przypadku produktów niezainstalowanych przez Sprzedawcę, to Kupujący jest odpowiedzialny za wymontowanie, zwrot i ponowną instalację takich produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji, czy to wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, takich jak gwarancja zgodności z przeznaczeniem i przydatności do określonego celu.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Ogólne: Sprzedawca zwolni z odpowiedzialności Kupującego z tytułu szkód, zobowiązań i kosztów wynikających bezpośrednio z winy umyślnej Sprzedawcy lub rażącego zaniedbania lub zaniechania Sprzedawcy związanego z wykonywaniem Umowy.

(b) Naruszenie praw własności intelektualnej: Sprzedawca zabezpieczy Kupującego w przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa lub wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu, o ile powództwo lub postępowanie opiera się na twierdzeniu, że produkty produkowane i/lub sprzedawane Kupującemu przez Sprzedawcę stanowią bezpośrednie naruszenie jakichkolwiek patentów. W takim przypadku Sprzedawca zapłaci wszelkie odszkodowania przyznane na mocy prawomocnego wyroku, który zapadnie na niekorzyść Kupującego w wyniku zaistnienia takiego naruszenia. Jeżeli produkt dostarczony Kupującemu jest, lub w opinii Sprzedawcy, może stać się przedmiotem jakichkolwiek roszczeń, powództwa lub postępowania o naruszenie jakiegokolwiek patentu, Sprzedawca może, według swego uznania i na swój koszt, (I) uzyskać dla Kupującego prawo do użytkowania, najmu lub sprzedaży produktu, (II) wymienić produkt, (III) zmodyfikować produkt, lub (IV) odebrać produkt i zwrócić cenę zakupu zapłaconą przez Kupującego pomniejszoną o uzasadnioną kwotę z tytułu zużycia, uszkodzenia lub przestarzałości produktu. Powyższe działania stanowią jedyne odszkodowanie na rzecz Kupującego z tytułu jakichkolwiek domniemanych naruszeń patentów przez produkt dostarczony na podstawie niniejszych OWS. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie wynikające z połączenia produktów niedostarczonych przez Sprzedawcę z produktami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub produktów dostarczonych przez Sprzedawcę w sposób nieuzgodniony ze Sprzedawcą, używania produktu do wypróbowywania procesów lub produktów wytwarzanych przez Sprzedawcę zgodnie z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Kupującego.

(c) Ograniczenie odpowiedzialności: Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszych OWS, Zamówieniu lub Umowie, w każdym przypadku łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z Umową, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona kwotowo do wysokości łącznej ceny sprzedaży produktów lub usług objętych tą Umową. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej strony odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne, pośrednie, szczególne lub wtórne, w szczególności utratę korzyści, użytkowania, produkcji, przychodów, umów.

(d) Ubezpieczenie od odpowiedzialności: Wszelkie zobowiązania Sprzedawcy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności, o ile takie istnieją, są ograniczone kwotowo do wysokości wykazanej szkody bezpośrednio wynikającej z zaniedbania Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa powyżej. Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Sprzedawcę subrogacji na rzecz Kupującego lub/i jego ubezpieczyciela jest nieważne i bezskuteczne. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w każdym przypadku, ograniczona jest do wartości szkody rzeczywistej (nie obejmuje utraconych korzyści i szkód pośrednich) i jednocześnie nie może przekroczyć Sumy 90% posiadanego przez Sprzedawcę ubezpieczenia, pomniejszonego o tzw. franszyzę redukcyjną.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Żadna ze Stron nie nabywa jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub licencji na podstawie niniejszych OWS z wyjątkiem niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa do korzystania tylko z takich praw własności intelektualnej, które są niezbędne do instalacji, działania, konserwacji i napraw produktów i usług sprzedawanych na podstawie Umowy. Brak zapłaty za produkty i usługi ze strony Kupującego jest podstawą do zawieszenia wspomnianych praw lub wypowiedzenia Umowy i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy.

9. CESJA

O ile prawo nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszych OWS lub Umowy nie będzie uznane i nie będzie stanowiło przyznania jakichkolwiek praw lub korzyści jakiejkolwiek osobie trzeciej.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ PODMIOTÓW RZĄDOWYCH

W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się na sprzedaż produktów Sprzedawcy na rzecz podmiotu rządowego, Kupujący uczyni tak wyłącznie według swojego uznania i na własne ryzyko. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie czyni żadnych zapewnień co do właściwości lub możliwości swoich produktów, usług lub cen w związku z jakimikolwiek ustawami, rozporządzeniami lub przepisami odnoszącymi się do takich sprzedaży podmiotom rządowym.

11. WŁAŚCIWY I SPORY

Niniejsze OWS podlegają przepisom prawa miejsca siedziby Sprzedawcy. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWS będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

12. SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OWS lub Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie takich zobowiązań, które wynikają z okoliczności będących poza kontrolą Stron. Zdarzenia takie obejmują, między innymi, zdarzenia losowe, strajki, lockouty, zamieszki, działania wojenne, epidemie, działanie lub zaniechanie organu państwowego lub regulacyjnego, pożary, awarie linii telekomunikacyjnych, awarie zasilania i trzęsienia ziemi. Siła Wyższa nie może być wykorzystywana, by usprawiedliwić lub opóźnić jakiekolwiek zobowiązania płatnicze na rzecz Sprzedawcy.

13. WYPŁACALNOŚĆ

Złożenie Zamówienia przez Kupującego lub zawarcie Umowy będzie jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący jest wypłacalny i posiada zdolność zapłaty za zamówione produkty lub usługi. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie, zostanie postawiony w stan likwidacji lub jeżeli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego (w tym postępowania układowego) przez Kupującego lub osobę trzecią lub jeżeli Kupujący dokona cesji na rzecz wierzycieli, będzie to równoznaczne z naruszeniem zobowiązań przez Kupującego, zaś Sprzedawcy będzie przysługiwało prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym zawiadomieniem doręczonym Kupującemu. Po rozwiązaniu, Umowy Sprzedawca będzie uprawniony do bezzwłocznego zawieszenia dalszych dostaw lub świadczenia usług wynikających z Umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu, Kupujący zapłaci Sprzedawcy wszelkie udokumentowane koszty i szkody, które Sprzedawca poniósł oraz wartości zobowiązań zaciągniętych przez Sprzedawca w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy do dnia rozwiązania Umowy.

OWS został sporządzony w języku polskim oraz angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności obowiązuje wersja w języku polskim.

Katowice, 13.11.2019 r.

1. ACCEPTANCE AND ENTIRE AGREEMENT

All products or services sold and delivered by CORONA Sp. z o.o. s.k. (hereinafter the „Seller”) to the entity indicated in the Order (hereinafter the „Buyer”) are subject to these General Conditions of Sale (hereinafter the „GCS”). An Order submitted by the Buyer becomes binding for the Parties only after its acceptance by the Seller has been confirmed in writing (hereinafter the „Contract”). In cases not regulated in the Contract, only GCS shall apply, which include all terms and conditions of sale and provision of services between the Seller and the Buyer and which, together with the provisions of the Contract, constitute a complete Contract concluded between the Parties, and any amendments or modifications require a written form (under pain of nullity) and appropriate signatures of each from the Parties. No trade customs, commercial practices or previous rules of cooperation between the Parties, or any other conditions of the Buyer – whether oral or written – shall apply to the interpretation of these GTS or the Contract, nor can they be considered as supplementary to these GCS or the Contract. The Buyer’s general contract templates, in particular the general terms of purchase, specified or attached to correspondence with the Seller, are hereby excluded and do not apply to these GCS or to the Contract.

2. PRICES, PAYMENT AND DELIVERY

Unless indicated otherwise in the Seller’s Offer (hereinafter „the Offer”) or the Contract, the price of the products or services offered by the Seller shall be the price indicated in the Offer or in the order confirmation (the price indicated in the document of a later date shall be decisive), increased by the value of VAT and the value of packaging, insurance, transport and other additional services necessary to perform the Contract. The price calculated in the above manner shall be included in the VAT invoice(s) issued by the Seller. If any component of the price is specified in a foreign currency, its value will be converted into the Polish currency in accordance with the foreign currency selling rate of Pekao S.A. bank, unless agreed otherwise. Product delivery dates are indicative only and depend on the availability of the products at the time of placing the Order by the Buyer. Payment terms are thirty (30) days from the date of invoice, unless otherwise specified in the Offer or the Contract. For any amounts not paid within the required period, the Seller reserves the right to charge the Buyer with statutory interest from the date of payment due until the date of payment.

The Seller reserves the ownership of each delivered product until full payment for the product by the Buyer. The Seller also reserves the right to sell the Buyer’s receivables in accordance with the applicable laws.

3. CANCELLATION OF THE ORDER

The customer has the right to cancel the order free of charge up to 48h after it has been sent to CORONA, after which time CORONA will charge the customer for the cost of handling the order. The cost of cancellation will be equal to the actual costs incurred by CORONA or its suppliers, but not less than 500.00 EUR.

4. LAWFULNESS

The Parties comply with all applicable laws, including, but not limited to, those relating to export controls and anti-corruption, extortion, bribes or other illegal or improper means of obtaining orders, whether directly or indirectly. The parties are obliged to cooperate with each other in this respect. Buyer shall indemnify and hold Seller harmless from and against all suits, claims, demands, proceedings, losses, damages, costs, expenses and other liabilities arising out of Buyer’s breach of the provisions mentioned in this clause caused by Buyer’s act or omission.

5. INSPECTION AND ACCEPTANCE

After receiving each delivery, the Buyer is obliged to carefully examine the consignment, in particular to check whether the delivered products comply with the consignment note and the goods specification for a given delivery in terms of quantity and materials and to check for any visible damage. If any damage is discovered, a complaint shall be filed with the carrier immediately on the day of delivery – and in the case of damage to packaging that is not visible from the outside within 7 days of delivery – while notifying the Seller in writing. All goods and/or services supplied or provided by the Seller shall be conclusively presumed to have been accepted by the Buyer unless a written complaint in the form of a complaint report has been submitted by the Buyer to the Seller within seven (7) days of receipt by the Buyer at the latest. The Buyer shall only be entitled to complain about goods and/or services that are damaged, missing or defective.

6. WARRANTY

If the Offer or the Contract do not contain different warranty terms, the following terms and conditions shall apply.

In the case of Products: all products delivered by the Seller, subject to payment for them and proper installation, operation and maintenance, are covered by a guarantee of the quality of the materials used and the correctness of workmanship.

In the case of Services: the Seller guarantees that its services are performed in accordance with generally accepted industry standards, in a professional manner.

Warranty Period: all products and services are guaranteed for twelve (12) months from the date of delivery to the Buyer or the date the service is provided.

Exceptions: the warranty does not cover products or product components which have been subject to misuse, improper installation, inadequate protection against corrosion or which have been disassembled, modified or repaired by an unauthorised person.

Conditions of claim: the seller must receive written notification of the defect within the warranty period. The Seller’s liability is limited only to the repair or replacement of the product, or at the Seller’s discretion, refund to the Buyer the purchase price of the product covered by the warranty. However, for products not installed by Seller, it is Buyer’s responsibility to remove, return and reinstall such products. Seller shall not be liable for any other warranties, whether express, implied or statutory, such as the warranty of fitness for purpose and fitness for a particular purpose.

7. EXEMPTION FROM LIABILITY / LIMITATION OF LIABILITY

General: The Seller shall indemnify the Buyer against damages, liabilities and costs resulting directly from Seller’s willful misconduct or Seller’s gross negligence or omission relating to the performance of the Contract.

Infringement of intellectual property rights: Seller shall indemnify Buyer in the event of any action or proceeding being brought against Buyer insofar as the action or proceeding is based on a claim that products manufactured and/or sold to Buyer by Seller are a direct infringement of any patents. In such a case, Seller shall pay all damages awarded by a final judgment against Buyer as a result of such infringement. If any product delivered to Buyer is, or in Seller’s opinion may become, the subject of any claim, action or proceeding for infringement of any patent, Seller may, at its option and expense, (I) obtain for Buyer the right to use, lease or sell the product, (II) replace the product, (III) modify the product, or (IV) take back the product and refund the purchase price paid by Buyer less a reasonable amount for wear, damage or obsolescence of the product. The above actions shall constitute the only indemnification in favour of the Buyer for any alleged patent infringements by the product delivered under these GTS. The Seller shall not be liable for any infringement resulting from combining products not supplied by the Seller with products supplied by the Seller or products supplied by the Seller in a manner not agreed with the Seller, using the product to try processes or products manufactured by the Seller in accordance with the designs, specifications or instructions of the Buyer.

Limitation of liability: Irrespective of any provisions contained in these GCS, the Order or the Contract, in each case the total liability of the Seller towards the Buyer on any account under or in connection with the Contract, including for non-performance or undue performance of the Contract, shall be limited in amount to the total sales price of the products or services covered by the Contract. Neither party shall be liable to the other for any incidental, indirect, special or consequential damages, in particular loss of profits, use, production, revenue, contracts.

Liability insurance: Any liability insurance obligations of Seller, if any, shall be limited in amount to the amount of the proven loss directly resulting from Seller’s negligence, subject to the limitations of liability referred to above. Any waiver of subrogation by Seller in favour of Buyer and/or its insurer shall be void and of no effect. Seller’s liability, in each case, is limited to the value of the actual damage (does not include lost profits and indirect damage) and at the same time may not exceed the sum of 90% of the insurance held by the Seller, less the so-called deductible.

8. INTELLECTUAL PROPERTY

Neither Party acquires any intellectual property rights or licences under these GCS except for a non-exclusive, non-transferable and limited right to use only such intellectual property rights which are necessary for the installation, operation, maintenance and repair of the products and services sold under the Contract. Lack of payment for the products and services by the Buyer shall be grounds for suspension of the said rights or termination of the Contract and shall constitute grounds for termination of the Contract.

9. ASSIGNMENT

Unless otherwise provided by law, neither Party may transfer its rights and obligations under the Contract without the prior written consent of the other Party. None of the provisions of these GCS or the Contract shall be recognised and shall not constitute granting any rights or benefits to any third party.

10. SALES TO GOVERNMENT ENTITIES

In the case that Buyer chooses to sell Seller’s products to a government entity, Buyer shall do so solely at its own discretion and risk. Seller shall not be liable or make any representation as to the characteristics or capabilities of its products, services or prices in connection with any laws, ordinances or regulations relating to such sales to governmental entities.

11. JURISDICTION AND DISPUTES

These GCS are subject to the law of the place of the Seller’s registered office. Any disputes arising from these GCS shall be settled by a common court competent for the place of the Seller’s registered office.

12. FORCE MAJEURE

Neither Party shall be liable for delays in performing its obligations under these GCS or the Contract, nor shall it be liable for failure to perform such obligations, which result from circumstances beyond the Parties’ control. Such events include, but are not limited to, random events, strikes, lockouts, riots, acts of war, epidemics, act or omission of a regulatory authority, fires, telecommunications line failures, power failures and earthquakes. Force Majeure shall not be used to excuse or delay any payment obligations to the Seller.

13. SOLVENCY

By placing an Order by the Buyer or concluding a Contract, the Buyer declares to be solvent and able to pay for the ordered products or services. If the Buyer fails to make payments on time, goes into liquidation or if a petition for the opening of bankruptcy proceedings (including composition proceedings) is filed by the Buyer or a third party, or if the Buyer makes an assignment for the benefit of creditors, this shall be deemed a default by the Buyer and the Seller shall be entitled to terminate the Contract with immediate effect by written notice served on the Buyer. Upon termination, the Seller shall be entitled to immediately suspend further deliveries or provision of services under the Contract without any liability on this account towards the Buyer. Within 14 days of receipt of notice of termination, Buyer shall pay Seller all documented costs and damages which Seller has incurred and the value of liabilities incurred by Seller for proper performance of this Contract up to the date of termination.

GCS has been drawn up in Polish and English. In case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

Pin It on Pinterest