Menu Zamknij

Zaczekaj, nasza strona się ładuje...

1. AKCEPTACJA I CAŁOŚĆ UMOWY

Wszystkie produkty lub usługi sprzedawane i dostarczane przez CORONA Sp. z o.o. s.k. (dalej „Sprzedawca”) podmiotowi wskazanemu w Zamówieniu (dalej „Kupujący”) podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży (dalej „OWS”). Zamówienie składane przez Kupującego staje się wiążące dla Stron wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę (dalej „Umowa”). W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają wyłącznie zastosowanie OWS, które obejmują całość warunków sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i które wraz z postanowieniami Umowy stanowią kompletną Umowę zawieraną pomiędzy Stronami, zaś ich zmiany lub modyfikacje wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i właściwych podpisów każdej ze Stron. Żadne zwyczaje handlowe, praktyki handlowe czy dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy Stronami, lub jakiekolwiek inne warunki Kupującego – czy to w formie ustnej lub pisemnej – nie będą miały zastosowania do interpretacji niniejszych OWS lub Umowy ani nie mogą być poczytywane jako uzupełnienie niniejszych OWS lub Umowy. Ogólne wzorce umowne Kupującego, w szczególności ogólne warunki zakupu, określone lub dołączone do korespondencji ze Sprzedawcą, zostają niniejszym wyłączone i nie mają żadnego zastosowania do niniejszych OWS ani do Umowy.

2. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWY

Jeśli nie wskazano inaczej w Ofercie Sprzedawcy (dalej „Oferta) lub Umowie, to ceną oferowanych przez Sprzedawcę produktów lub usług jest cena wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu   zamówienia (decyduje cena wskazana w dokumencie z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania, ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania Umowy. Cena skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT wystawionych przez Sprzedawcę. W przypadku określenia któregokolwiek komponentu ceny w walucie obcej, jego wartość zostanie przeliczona na walutę polską zgodnie z kursem sprzedaży waluty obcej banku Pekao S.A., jeżeli nie ustalono inaczej. Terminy dostaw produktów są tylko orientacyjne i zależą od dostępności danych produktów w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego. Termin płatności wynosi trzydzieści (30) dni od daty wystawienia faktury, o ile inaczej nie zastrzeżono w Ofercie lub w Umowie. Do jakichkolwiek kwot niezapłaconych w wymaganym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego odsetkami  ustawowymi od daty wymagalności płatności do dnia zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie własność każdego dostarczonego produktu aż do momentu pełnej zapłaty za dany produkt przez Kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do sprzedaży wierzytelności Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do bezpłatnego anulowania zamówienia do 48h od momentu jego przesłania do CORONA, po tym terminie CORONA obciąży zamawiającego kosztami obsługi zamówienia. Koszt anulowania zamówienia będzie równy rzeczywistym kosztom poniesionym przez CORONA lub jej dostawców, jednak nie mniej niż 500,00 EUR.

4. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Strony stosują się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa  w tym, w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportu i przepisów dotyczących zwalczania korupcji, wyłudzeń, łapówek lub innych nielegalnych lub niewłaściwych sposobów zdobycia zamówień, czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni. Strony są zobowiązane zgodnie współpracować ze sobą w tym zakresie. Kupujący zwolni z odpowiedzialności oraz zabezpieczy Sprzedawcę przed wszelkimi pozwami, roszczeniami, żądaniami, postępowaniami, stratami, odszkodowaniami, kosztami, wydatkami i innymi zobowiązaniami wynikającymi z naruszenia przez Kupującego wspomnianych w niniejszym punkcie przepisów spowodowanego przez działanie lub zaniechanie Kupującego.

5. KONTROLA I ODBIÓR

Po otrzymaniu każdej dostawy Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania przesyłki, w szczególności zaś do sprawdzenia zgodności ilościowej i rzeczowej dostarczonych produktów z listem przewozowym i specyfikacją towarową danej dostawy oraz do sprawdzenia występowania ewentualnych widocznych uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń, należy niezwłocznie w dniu dostawy – a w przypadku uszkodzeń opakowania niewidocznych z zewnątrz w terminie 7 dni od dostawy – zgłosić reklamację do przewoźnika powiadamiając jednocześnie na piśmie Sprzedawcę. Wszystkie towary i/lub usługi dostarczane lub świadczone przez Sprzedawcę zostaną ostatecznie uznane za przyjęte przez Kupującego, chyba, że pisemne zgłoszenie reklamacji w formie protokołu reklamacyjnego zostało przekazane Sprzedawcy przez Kupującego najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od ich otrzymania przez Kupującego. Kupujący ma jedynie prawo do reklamacji towarów i/lub usług, które posiadają uszkodzenia, braki lub wady.

6. GWARANCJA

Jeżeli Oferta lub Umowa nie zawierają odmiennych warunków gwarancji wówczas obowiązują poniższe warunki i terminy.

W przypadku Produktów: wszystkie produkty dostarczane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem dokonania za nie zapłaty oraz właściwej instalacji, eksploatacji i konserwacji, są objęte gwarancją w zakresie jakości stosowanych materiałów oraz poprawności wykonania.  

W przypadku Usług: Sprzedawca gwarantuje, że jego usługi są wykonywane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami przemysłowymi, w sposób profesjonalny i fachowy. 

Okres Gwarancji:  wszystkie produkty i usługi są objęte gwarancją przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy do Kupującego lub daty wykonania usługi.

Wyjątki: gwarancja nie obejmuje produktów lub komponentów produktów , które były niewłaściwie użytkowane, nieprawidłowo zainstalowane, nieprawidłowo zabezpieczone  przed korozją lub, które zostały zdemontowane, zmodyfikowane lub naprawione przez nieupoważnioną osobę.

Warunki dochodzenia roszczeń: sprzedawca musi otrzymać pisemne zawiadomienie informujące o wystąpieniu wady w okresie gwarancji. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona wyłącznie do  naprawy lub wymiany produktu, lub według uznania Sprzedawcy, zwrotu Kupującemu ceny zakupu produktu objętego gwarancją. Jednakże, w przypadku produktów niezainstalowanych przez Sprzedawcę, to Kupujący jest odpowiedzialny za wymontowanie, zwrot i ponowną instalację takich produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu innych gwarancji, czy to wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, takich jak gwarancja zgodności z przeznaczeniem i przydatności do określonego celu.

7. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI / OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Ogólne: Sprzedawca zwolni z odpowiedzialności Kupującego z tytułu szkód, zobowiązań
i kosztów wynikających bezpośrednio z winy umyślnej Sprzedawcy lub rażącego zaniedbania lub zaniechania Sprzedawcy związanego z wykonywaniem Umowy. 

(b) Naruszenie praw własności intelektualnej: Sprzedawca zabezpieczy Kupującego w przypadku wniesienia jakiegokolwiek powództwa lub wszczęcia postępowania przeciwko Kupującemu, o ile powództwo lub postępowanie opiera się na twierdzeniu, że produkty produkowane i/lub sprzedawane Kupującemu przez Sprzedawcę stanowią bezpośrednie naruszenie jakichkolwiek patentów. W takim przypadku Sprzedawca zapłaci wszelkie odszkodowania przyznane na mocy prawomocnego wyroku, który zapadnie na niekorzyść Kupującego w wyniku zaistnienia takiego naruszenia. Jeżeli produkt dostarczony Kupującemu jest, lub w  opinii Sprzedawcy, może stać się przedmiotem jakichkolwiek roszczeń, powództwa lub postępowania o naruszenie jakiegokolwiek patentu, Sprzedawca może, według swego uznania i na swój koszt, (I) uzyskać dla  Kupującego prawo do użytkowania, najmu lub sprzedaży produktu, (II) wymienić produkt, (III) zmodyfikować produkt, lub (IV) odebrać produkt i zwrócić cenę zakupu zapłaconą przez Kupującego pomniejszoną o  uzasadnioną kwotę z tytułu zużycia, uszkodzenia lub przestarzałości produktu. Powyższe działania stanowią jedyne odszkodowanie na rzecz Kupującego z tytułu jakichkolwiek domniemanych naruszeń patentów przez produkt dostarczony na podstawie niniejszych OWS. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie wynikające z połączenia produktów niedostarczonych przez Sprzedawcę z produktami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub produktów dostarczonych przez Sprzedawcę w sposób nieuzgodniony ze Sprzedawcą, używania produktu do wypróbowywania procesów lub produktów wytwarzanych przez Sprzedawcę zgodnie z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Kupującego. 

(c) Ograniczenie odpowiedzialności: Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszych OWS, Zamówieniu lub Umowie, w każdym przypadku łączna odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z Umową, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona kwotowo do wysokości łącznej ceny sprzedaży produktów lub usług objętych tą Umową. Żadna ze stron nie ponosi wobec drugiej strony odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody uboczne, pośrednie, szczególne lub wtórne, w szczególności utratę korzyści, użytkowania, produkcji, przychodów, umów.

(d) Ubezpieczenie od odpowiedzialności: Wszelkie zobowiązania Sprzedawcy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności, o ile takie istnieją, są ograniczone kwotowo do wysokości wykazanej szkody bezpośrednio wynikającej z zaniedbania Sprzedawcy, z zastrzeżeniem  ograniczeń odpowiedzialności, o których mowa powyżej. Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Sprzedawcę subrogacji na rzecz Kupującego lub/i jego ubezpieczyciela jest nieważne i bezskuteczne. Odpowiedzialność Sprzedawcy, w każdym przypadku, ograniczona jest   do wartości szkody rzeczywistej (nie obejmuje utraconych korzyści i szkód pośrednich) i jednocześnie nie może przekroczyć Sumy 90% posiadanego przez Sprzedawcę ubezpieczenia, pomniejszonego o tzw. franszyzę redukcyjną.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Żadna ze Stron nie nabywa jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub licencji na podstawie niniejszych OWS z wyjątkiem niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa do korzystania tylko z takich praw własności intelektualnej, które są niezbędne do instalacji, działania, konserwacji i napraw produktów i usług sprzedawanych na podstawie Umowy. Brak zapłaty za produkty i usługi ze strony Kupującego jest podstawą do zawieszenia wspomnianych praw lub wypowiedzenia Umowy i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy.

9. CESJA

O ile prawo nie stanowi inaczej, żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Żadne z postanowień niniejszych OWS lub Umowy nie będzie uznane i nie będzie stanowiło przyznania jakichkolwiek praw lub korzyści jakiejkolwiek osobie trzeciej.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ PODMIOTÓW RZĄDOWYCH

W przypadku, gdy Kupujący zdecyduje się na sprzedaż produktów Sprzedawcy na rzecz podmiotu rządowego, Kupujący uczyni tak wyłącznie według swojego uznania i na własne ryzyko. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie czyni żadnych zapewnień co do właściwości lub możliwości swoich produktów, usług lub cen w związku z jakimikolwiek ustawami, rozporządzeniami lub przepisami odnoszącymi się do takich sprzedaży podmiotom rządowym.

11. SĄD WŁAŚCIWY I SPORY

Niniejsze OWS podlegają przepisom prawa miejsca siedziby Sprzedawcy. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych OWS będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

12. SIŁA WYŻSZA

Żadna ze Stron nie odpowiada za opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszych OWS lub Umowy ani nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie takich zobowiązań, które wynikają z okoliczności będących poza kontrolą Stron. Zdarzenia takie obejmują, między innymi, zdarzenia losowe, strajki, lockouty, zamieszki, działania wojenne, epidemie, działanie lub zaniechanie organu państwowego lub regulacyjnego, pożary, awarie linii telekomunikacyjnych, awarie zasilania i trzęsienia ziemi. Siła Wyższa nie może być wykorzystywana, by usprawiedliwić lub opóźnić jakiekolwiek zobowiązania płatnicze na rzecz Sprzedawcy.

13. WYPŁACALNOŚĆ

Złożenie Zamówienia przez Kupującego lub zawarcie Umowy będzie jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący jest wypłacalny i posiada zdolność zapłaty za zamówione produkty lub usługi. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie, zostanie postawiony w stan likwidacji lub jeżeli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego (w tym postępowania układowego) przez Kupującego lub osobę trzecią lub jeżeli Kupujący dokona cesji na rzecz wierzycieli, będzie to równoznaczne z naruszeniem zobowiązań przez Kupującego, zaś Sprzedawcy będzie przysługiwało prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym zawiadomieniem doręczonym Kupującemu. Po rozwiązaniu, Umowy Sprzedawca będzie uprawniony do bezzwłocznego zawieszenia dalszych dostaw lub świadczenia usług wynikających z Umowy bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Kupującego. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu, Kupujący zapłaci Sprzedawcy wszelkie udokumentowane koszty i szkody, które Sprzedawca poniósł oraz wartości zobowiązań zaciągniętych przez Sprzedawca w celu prawidłowego wykonania niniejszej Umowy do dnia rozwiązania Umowy.

Katowice, 13.11.2019 r.

Pin It on Pinterest